ജീവിത വിജയം

ബാഗ്ദാദില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന മടിയനായ മനുഷ്യന് ഒരിക്കല്‍ ഒരു വീണ്ടുവിജാരമുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ആ നാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു തത്ത്വചിന്തകനെ സമീപിചു പറഞു. " എനിക്ക് നന്നായാല്‍ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ, ഞാനൊരു കുഴിമടിയനാണ്. ജീവിത വിജയത്തിന് വലിയ കാര്യങ്ളളൊന്നും പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയില്ല, അതിനാല്‍ ലളിതമായ വല്ല ഉപദേശങളും നല്‍കിയാല്‍ നന്നായിരുന്നു." ചിന്തകന്‍ നല്‍കിയ ഉപദേശം ഇതായിരുന്നു. ശയനമുറിയില്‍ കിടക്കക്ക് അഭിമുഖമായി ഭിത്തിയില്‍ ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നം വരക്കുക ! നിത്യവും ഉറങുന്നതിന് മുന്‍ബ് അല്‍പസമയം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം വിജയത്തിലേക്കോ പരാജയത്തിലെക്കോ ?...........ചിന്തിക്കുക ! മടിയനായ മനുഷ്യന്‍ തത്വചിന്ത്കന്‍ പറഞപ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. താന്‍ ചെയ്യാതിരുന്ന് ഓരോ കാര്യങളെയും കുറിച്ച ചിന്ത ഉണരാന്‍ തുടങിയപ്പോള്‍ അല്പനാളുകളോടെ അദ്ദേഹത്തിന് മടിപിടിച്ചിരിക്കാന്‍ കഴിയാതെയായി. അലസത മാറിയ ആ മനുഷ്യന്‍ ഊര്‍ജ്ജ്സ്വലതയോടെ ശിഷ്ട്ജീവിതം ചിലവഴിച്ചു. സ്വയം മാറ്റങളുണ്ടാവണമെന്ന് ചിന്ത മനസ്സില്‍ ഉയരുന്ബോഴേ ഒരാള്‍ക്കും ജീവിതത്തില്‍ വിജയശ്രീലാളിതനാവാന്‍ കഴിയൂ......